Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

 1. Administratorem danych osobowych jest spółka Connteent Sp. z o.o. (KRS: 0000713597, NIP: 7010796984, REGON: 369263179) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 50/515;
 2. Cel przetwarzania danych osobowych wraz z podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych:
  Cel przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna

  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

  art. 6 ust. 1 lit b)

  RODO

  - Przetwarzanie danych do momentu wygaśnięcia zawartej umowy , z zastrzeżeniem przetwarzania wymaganego w świetle obowiązującego prawa

  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

  art. 6 ust. 1 lit c)

  RODO

   

  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem

  art. 6 ust. 1 lit f) RODO

  Prawnie uzasadniony interes:

  Marketing bezpośredni produktów własnych oraz usługi administratora danych osobowych skierowane do osoby której dane dotyczą

  osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

  art. 6 ust. 1 lit a)

  RODO

  - Zgoda dobrowolna - przetwarzanie do momentu wycofania zgody

 3. Podanie danych osobowych przez osobę której dane dotyczą oraz będą przetwarzane jest dobrowolne, jednakże w niektórych przypadkach niezbędne do celów realizacji usługi.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe:
 5. w ramach realizacji zawartej umowy z administratorem, m.in. firmom oferującym udzielenie pożyczki, lub firmom oferującym usługi na które osoba której dane dotyczą wyraziła chęć. Dane osobowe zostaną przekazane wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą przez osobę której dane dotyczą, firmie która dane te ma przetwarzać.
 6. na zlecenie administratora, dostawcy usług IT, przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zawartej umowy pomiędzy administratorem a dostawcą usług, jednocześnie zgodnie z poleceniami administratora danych
 7. na podstawie przepisów obowiązującego prawa(np. organom ścigania, na podstawie odpowiednich przepisów oraz postanowień)
 8. w niektórych przypadkach, jeżeli będzie to niezbędne do realizacji usługi, oraz za wyrażeniem zgody przez dane osoby której dane będą dotyczyć do odbiorców z państw trzecich czyli z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 9. Administrator danych osobowych przechowuje dane osobowe nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz ogólnych terminów przedawnienia roszczeń wynikających z Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny(Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).