Niżej wymienione definicje stanowią integralną część Regulaminu, a ich zadaniem jest dokładne interpretowanie poszczególnych pojęć.

Definicje:

Portal/Portal internetowy – oznacza stronę internetową działającą pod adresem new.shortcredit.pl
Administrator Portalu- właściciel Portalu internetowego Shortcredit.pl
Partner – oznacza podmiot gospodarczy współpracujący z właścicielem Portalu Shortcredit.pl
Użytkownik – wszystkie osoby korzystające z Portalu internetowego Shortcredit.pl
Pożyczka – świadczenie pieniężne polegające na zawarciu przez pożyczkodawcę oraz pożyczkobiorcy umowy  w myśl Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z poz.zm.) oraz Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim [Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715.].
Pożyczkodawca – jest to Partner, który w swojej działalności zajmuje się udzielaniem pożyczek
Pożyczkobiorca – Użytkownik wnioskujący o pożyczkę za pośrednictwem Portalu
Wniosek – zapytanie Użytkownika o dobranie ofert Pożyczek za pośrednictwem Portalu Shortcredit
Formularz kontaktowy – formularz znajdujący się w zakładce kontakt na Portalu, umożliwiający sprawny kontakt z Zespołem Shortcredit
Umowa pożyczki – dokument stwierdzający zawarcie umowy między Pożyczkodawcą o Pożyczkobiorcą w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z poz.zm.) oraz Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim [Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715.].
Zespół Shortcredit – osoby pracujące nad rozwojem i działaniem Portalu Shortcredit

Regulamin Portalu new.shortcredit.pl dotyczący świadczenia usług drogą elektroniczną

Postanowienia ogólne

Niżej wymieniony dokument stanowi regulamin Portalu www.Shortcredit.pl i dotyczy świadczenia usług drogą elektroniczną w myśl art. 8 ust. 1 pkt. 1) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.(Dz. U. Nr 144, Poz. 1204 ze zm. ) przez Shortcredit.pl

Regulamin w szczególności ustanawia:

Zakres świadczeń i usług prowadzonych przez Portal jak i(oraz) jego przeznaczenie.

Warunki, oraz rozpoczęcie korzystania z Usług Portalu Shortcredit.pl przez Użytkowników

Prawa i obowiązki użytkowników korzystających z Portalu Shortcredit.pl

Odpowiedzialność Portalu

Proces postępowania reklamacyjnego

Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie za pośrednictwem Portalu internetowego Shortcredit.pl w sposób możliwy do pozyskania przez każdą osobę w dowolnym czasie oraz utrwalenie, odtworzenie i wydrukowanie.

Użytkownik zobligowany jest do zapoznania się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z usług Portalu Shortcredit.pl

Rozpoczęcie korzystania z Usług Portalu Shortcredit.pl   przez użytkownika oznacza, że :

W pełni zapoznał się i akceptuje regulamin

Zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu

Aby Użytkownik mógł korzystać z usług oferowanych przez Portal internetowy wymagany jest dostęp do systemu teleinformatycznego z połączeniem do sieci Internet, z wykorzystaniem ogólnodostępnych przeglądarek internetowych (np. Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox itp.) .

Przeznaczenie Portalu Shortcredit.pl

Shortcredit.pl jest Portalem internetowym analizującym rynek pożyczek krótkoterminowych, zadaniem(usługą) Shortcredit.pl jest dobieranie oferty do potrzeb użytkowników Portalu.

Z Portalu Shortcredit.pl w pełni mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych.

Usługi oferowane przez Portal Shortcredit.pl są bezpłatne, jednakże, aby użytkownik mógł skorzystać z usługi zobowiązany jest do wypełnienia wniosku.

Wypełniając wniosek Użytkownik zobligowany jest do podania poszczególnych danych osobowych takich jak:

-Imię, Nazwisko, nr PESEL, nr dowodu osobistego, e mail, tel. kontaktowy, nr. konta, adres zamieszkania i zameldowania oraz informację dotyczące zatrudnienia.

Pola oznaczone na czerwono są wymagane do prawidłowego wypełnienia wniosku, Użytkownik pomijając jedno z tych pól nie będzie w stanie dokończyć procesu wnioskowania. Ponadto, aby Użytkownik mógł złożyć poprawnie wniosek, zobligowany jest do zaakceptowania regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych na podstawie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z poz.zm.)

 Użytkownik udziela upoważnienia Pożyczkodawcy aby mógł wystąpić z zapytaniem do  podmiotów  działających na podstawie ustawy z 14 lutego 2003 r. o o udostępnianiu informacji gospodarczych(Dz.U.Nr 50, poz. 424 ze zm.) w celu ujawnienia informacji gospodarczych dotyczących jego osoby włączając w to informację o zobowiązaniach powstałych przed wejściem w życie tejże  ustawy. 

 

Odpowiedzialność użytkownika.

Korzystający z Portalu Użytkownicy zobowiązani są do tego, aby robili to zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrym obyczajem.

Korzystając ze spersonalizowanych części oraz usług Portalu, Użytkownik zobligowany jest do zachowania należytej staranności za bezpieczne przekazywanie swoich danych osobowych w tym również haseł dostępu do Panelu Klienta. W przypadku dobrowolnego udostępniania danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet, Użytkownik robi to wyłącznie na własne ryzyko. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany przez osoby nieuprawnione.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność( w tym karną) za podawanie nieprawdziwych danych w tym danych osób trzecich bez ich zgody oraz zobowiązuje się do pokrycie wszelkich roszczeń z tytułu powstałych szkód.

Niedopuszczalne jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, wprowadzających w błąd, zawierających wirusy, treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych oraz wszelkiego rodzaju działania mogące wyrządzić szkodę. W przypadku w/w zdarzeń Właściciel Portalu będzie miał pełne prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym oraz zgłaszania zaistniałego faktu do właściwych organów ścigania.

W wyżej wymienionym przypadku Portal wyłącza swoją odpowiedzialność za zachowania Użytkownika niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu.

 

Zasady odpowiedzialności Portalu

Właściciel Portalu Shortcredit.pl dochowa wszelkich starań, aby usługi oferowane przez niego były na najwyższym poziomie oraz działały w sposób płynny i dostępny dla Użytkowników Portalu.

Właściciel Portalu Shortcredit.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do jego usług z przyczyn od niego niezależnych.

Właściciel Portalu może w każdej chwili zawiesić działalność Portalu, gdy uzna to za konieczne w celu usunięcia stwierdzonych zagrożeń lub nieprawidłowości jak i wszelkich przyczyn od niego nie zależnych.  Właściciel nie oznacza czasu, na jaki może dokonać zawieszenia działalności. Nie ponosi również z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

Treści zawarte na Portalu Shortcredit.pl mają charakter informacyjny i w żaden sposób nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

Produkty finansowe przedstawione na Portalu Shortcredit.pl są własnością Partnerów Portalu w związku, z czym Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności, za jakość świadczonych usług przez Partnerów Portalu.

Właściciel wyłącza swoją odpowiedzialność w przypadku, gdy produkty finansowe przedstawione przez Partnerów Portalu nie spełniały wymogów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126 poz. 715 z poz.zm.),

Właściciel Portalu Shortcredit.pl nie prowadzi działalności pożyczkowej w swoim imieniu.

Portal Shortcredit.pl ma charakter informacyjny i za wszystkie podjęte przez Użytkownika decyzje z tego tytułu  ponosi odpowiedzialność  wyłącznieUżytkownik.

Wszelkie działania promocyjne prowadzone przez Portal Shortcredit.pl mają za zadanie zapoznania Użytkownika z poszczególną ofertą i w żaden sposób nie nakłaniają go do skorzystania z określonego produktu.

Portal Shortcredit.pl uzyskuje informacje dotyczące produktów finansowych jedynie o te, które zostały przedstawione przez Partnerów Portalu. Właściciel Portalu wyłącza swoja odpowiedzialność za ich wiarygodność, kompetentność, zgodność z obowiązującym prawem.

Właściciel Portalu zastrzega, że nie prowadzi na Portalu działalności doradczej zaś informację zawarte na Portalu nie mają takiego charakteru. Użytkownik przed zawarciem zobowiązania względem jednego z Partnerów Portalu zobligowany jest do zapoznania się z warunkami przedstawionymi przez Partnerów.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych jak również z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Z chwilą gdy Użytkownik Portalu podaje dane osobowe, wyraża zgodę jak i potwierdza zgodę osoby trzeciej na ich przetwarzanie oraz przechowywanie w niezbędnym zakresie potrzebnym do zawarcia Umowy Pożyczki z Pożyczkodawcą.

Wyrażana zgoda ma charakter dobrowolny, jednakże zgoda ta jest potrzebna od uzyskania do usług świadczonych przez Portal Shortcredit.pl

Z chwilą wyrażenia zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych administratorem tych danych staje się World Cash Transfer Group LLC. zwany właścicielem Portalu Shortcredit

Dane osobowe podane przez Użytkownika Portalu będą wykorzystywane do celu:

- Nadania Użytkownikowi dostępu do usług Portalu

-Sformułowania indywidualnej oferty dla Użytkownika

-Prowadzenie działań marketingowych oraz promocyjnych

-Uczestnictwa w przyszłości w konkursach przeprowadzanych przez Portal Shortcredit

- Wysyłania Użytkownikowi informacji handlowej sporządzonej przez Portal Shortcredit bądź ich Partnerów w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z poz.zm.),

Właściciel Portalu Shortcredit zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych na w/w cele w przyszłości oraz do rozwinięcia katalogu możliwości przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Podając adres zamieszkania Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowej oraz materiałów promocyjnych przez Portal oraz jego Partnerów pod podany(wskazany) adres.

Podając nr. Telefonu oraz adres e-mail Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowej przez Portal oraz jego Partnerów na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z poz.zm.) art. 2 pkt 2.

Użytkownik posiada uprawnienia, aby w każdej chwili uzyskać dostęp do informacji o treści i zakresie przetwarzanych danych osobowych Użytkownika oraz do ich modyfikacji. 

Użytkownik posiada uprawnienia, aby w każdej chwili zażądać czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzanych danych osobowych przez Portal oraz do usunięcia udostępnionych przez Użytkownika danych osobowych.

Właściciel Portalu Shortcredit, jako administrator danych osobowych przekazuje Partnerowi dane osobowe Użytkownika wyłącznie w zakresie udzielonej przez Użytkownika zgody, z zastrzeżeniem, że nie ma wpływu na sposób wykorzystania przez Partnerów Portalu niniejszych danych osobowych. 

Właściciel Portalu, jako administrator danych osobowych nie ponosi odpowiedzialności za sposób ich przetwarzania przez Partnera Portalu, przed rozpoczęciem współpracy Użytkownik powinien dokładnie zaznajomić się z regulaminem oraz polityką prywatności Partnera Portalu.

Użytkownik posiada pełne prawo, aby w każdym momencie odwołać zgodę na dalsze przetwarzanie jego danych osobowych w celu świadczenia usług oraz promocji marketingowych, włączając w to również informację handlową przekazywaną drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z poz.zm.) przez Właściciela Portalu Shortcredit oraz jego Partnerów.

Aby Użytkownik mógł to zrobić, wysyła wiadomość o cofnięciu zgody w formularzu kontaktowym znajdującym się w zakładce kontakt.

Aby Użytkownik mógł dokonać modyfikacji swoich danych osobowych takich jak np. uaktualnienia, lub sprostowania, wysyła stosowną wiadomość za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce kontakt.

Postępowanie reklamacyjne

Zespół Shortcredit uważa, że wszelkie uwagi, sugestie oraz reklamację są dla nas bardzo cenne, ponieważ pozwalają one doskonalić, jakość naszych usług. Zaś nasz zespół dochowa wszelkich starań, aby obsługa Portalu była jak na najwyższym poziomie jednakże:

W sytuacji, gdy Użytkownik stwierdzi, że poziom obsługi Portalu Shortcredit.pl jest niewłaściwy lub niewystarczający, ma możliwość złożenia stosownej reklamacji.

Reklamacja musi zachować formę pisemną, zaś przekazanie jej może nastąpić poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w zakładce kontakt lub może wysłać e-mail pod adres : info@shortcregit.pl 

W reklamacji powinny być zawarte takie informacje jak: imię, nazwisko, adres e-mail osoby zgłaszającej

Do osoby składającej reklamację należy również to, aby w sposób wyczerpujący opisała zdarzenie, które stanowi przyczynę reklamacji.

Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia, z zastrzeżeniem prawa do przedłużenia tego okresu. Sytuacja taka pojawia się w przypadku, gdy wyjaśnienie reklamacji wymagałoby wyspecjalizowanej wiedzy, o czym Zespół Shortcredit niezwłocznie poinformuje składającego reklamację.

Odpowiedzi na reklamację, Shortcredit wysyła w formie e-mail.

 

Prawa autorskie

Wszystkie materiały zamieszczone na Portalu Shortcredit.pl są własnością Właściciela Portalu lub jego Partnerów i są chronione prawem autorskim. Wyszczególniając: teksty, grafiki, zdjęcia, układ Portalu oraz znaki towarowe.

Osoby korzystające z Portalu pośrednio lub bezpośrednio zobowiązane są do przestrzegania praw własności ochrony intelektualnej.

Wykorzystywanie zawartości Portalu do celów innych niż użytek osobisty wymaga akceptacji ze strony Właściciela Portalu.

Do wykorzystywania komercyjnego zawartości zamieszczonych na Portalu Shortcredit wymagana jest każdorazowa zgoda wyrażona na piśmie(pod rygorem nieważności) przez Właściciela Portalu.

W sytuacji bezprawnego wykorzystywania materiałów zamieszczonych na Portalu Shortcredit , Właściciel Portalu skieruje sprawę do właściwego organu w celu wyegzekwowania stosownego roszczenia względem Właściciela Portalu.

Postanowienia końcowe

Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem, znajdą zastosowanie w przepisach prawa polskiego.

Właściwym sądem do rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla miejsca prowadzenia działalności Właściciela Shortcredit

Właściciel serwisu ma prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie, każda zmiana może zostać dokonana w dowolnym terminie dla Właściciela serwisu.

Każda zmiana w regulaminie wchodzi w życie z chwilą opublikowania jej na Portalu Shortcredit.pl

Użytkownik zobligowany jest do zapoznania się z zaistniałymi zmianami

W przypadku dokonanych zmian, Użytkownik Portalu Shortcredit kontynuują c korzystanie z usług Portalu wyraża zgodę na powstałe zmiany.